Podmínky užívání

Tyto internetové stránky www.unboxnow.fr (dále jen „Internetové stránky“) vlastní a provozuje koncern Asmodee.

Před použitím těchto Internetových stránek si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky užívání služby (dále jen „Podmínky“).

Používáním těchto Internetových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami užívání a dále jakýmikoli jinými právními či správními předpisy, které se vztahují na používání internetových stránek a/nebo , internetu obecně. Vyhrazujeme si právo dle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek.

Účelem těchto Podmínek je vymezit podmínky, za kterých koncern Asmodee poskytuje uživateli Internetových stránek (dále jen „Uživatel“) určitý obsah.

Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Internetové stránky ani žádné soubory na nich dostupné.

1.Používání Internetových stránek

Koncern Asmodee udržuje tyto Internetové stránky pro osobní zábavu, informování a komunikaci Uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu koncernu Asmodee není Uživatel oprávněn rozmnožovat, šířit, upravovat, zobrazovat, sdílet nebo jinak používat obsah Internetových stránek nebo připravovat díla z něj odvozená, avšak s tím, že Uživatel si může vytisknout nebo stáhnout do dočasného úložiště na jednom počítači jednu kopii materiálu pro svou osobní potřebu a nekomerční domácí prohlížení za předpokladu, že nevymaže ani nezmění žádná upozornění týkající se autorských práv, ochranných známek nebo jiných majetkových práv.

Není-li výše výslovně uvedeno jinak, žádné ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že by udělovalo jakoukoli licenci nebo právo vyplývající z jakéhokoli autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví.

Uživatel může získat přístup k ukázkovým souborům na stažení (dále jen „ukázkové soubory“) kliknutím na tlačítko umístěné na listě některých produktů. Tyto ukázkové soubory budou Uživateli zaslány e-mailem poté, co odsouhlasí zřízení zákaznického účtu na platformě Asmodee.net a přijme podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů této platformy.

Uživatel nesmí používat obchodní název www.unboxnow.com jako hotlink na jakékoli jiné internetové stránky, pokud koncern Asmodee zřízení takového odkazu předem neschválí.

Internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran. Koncern Asmodee nemá žádnou kontrolu nad obsahem, který takový odkaz případně obsahuje, a nepřebírá za něj žádnou odpovědnost.

2.Omezení dostupnosti služeb

Ačkoli koncern Asmodee vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil dostupnost serverů a služeb Internetových stránek, přístup může být bez předchozího upozornění dočasně pozastaven z technických důvodů nebo z důvodu údržby.

Koncern Asmodee si ponechává veškerá práva ke změně podmínek přístupu k serverům a službám Internetových stránek, včetně účtování poplatku za přístup nebo jejich trvalého zrušení.

Přístup k Internetovým stránkám vyžaduje připojení k internetu, za které Uživatel plně hradí poplatky a nese odpovědnost.

3.Duševní vlastnictví

Unboxnow je zapsaná ochranná známka koncernu Asmodee.

Všechny ostatní ochranné známky, ochranné známky pro služby a obchodní názvy používané na těchto Internetových stránkách včetně jejich log jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami koncernu Asmodee, jeho spřízněných osob nebo jejich partnerů, kteří jim poskytli licenci k užívání.

„Obsah“, na něž odkazujeme níže, zahrnuje zejména i) jakýkoli text, obrázek, fotografii, nákres, ilustraci nebo grafický, audiovizuální, vizuální a zvukový prvek zobrazený na Internetových stránkách, ii) ukázkové soubory, které Uživatel může obdržet e-mailem.

Není-li uvedeno jinak, veškerý Obsah je chráněn právy duševního vlastnictví, zejména ochrannými známkami a průmyslovými vzory, názvy domén, logy, autorskými právy, a nesmí být užíván bez písemného souhlasu koncernu Asmodee. Obsah Internetových stránek je majetkem koncernu Asmodee a jeho spřízněných osob, nebo je užíván s jejich souhlasem. Není-li to výslovně povoleno těmito Podmínkami nebo předem odsouhlaseno koncernem Asmodee, některou z jeho spřízněných osob a/nebo poskytovatelů licence, je používání Obsahu Uživatelem nebo jakoukoli jinou osobou, kterou Uživatel pověřil, zakázáno.

Ukázkové soubory jsou poskytovány na základě licence poskytnuté koncernem Asmodee. Tato licence udělená Uživateli je nevýhradní a nekomerční. Uživateli je poskytována výhradně pro jeho osobu a pro soukromé volnočasové účely a bez předchozího souhlasu koncernu Asmodee nesmí být žádným způsobem užívána k žádnému jinému účelu.

Uživatel není oprávněn ochranné známky a Obsah, včetně ukázkových souborů, prodávat, kopírovat, převádět, znovu publikovat, zveřejňovat, pronajímat, licencovat, přenášet, šířit, nabízet na trhu nebo s nimi obchodovat či je jinak komerčně využívat.

Jakékoli neoprávněné užití Obsahu Internetových stránek může porušovat právní předpisy o autorských právech, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí a zveřejňování informací a předpisy o komunikaci a související předpisy. Uživatel ponese trestní a občanskoprávní odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví.

4.Vyloučení odpovědnosti

Koncern Asmodee nezaručuje, že budou funkční aspekty Internetových stránek nepřerušované a bezchybné, ani že tyto Internetové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry ani jiné škodlivé komponenty. Uživatel používá a prohlíží Internetové stránky na vlastní nebezpečí.

Koncern Asmodee nepřejímá odpovědnost za neustálou aktualizaci jakékoli stránky na těchto Internetových stránkách. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného ustanovení, všechno na těchto internetových stránkách poskytujeme ve stavu „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ, ZEJMÉNA BEZ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

Upozorňujeme, že v některých státech není vyloučení konkludentních záruk přípustné, takže některé z výše uvedených vyloučení se na Uživatele nemusí vztahovat.

5.Obecná ustanovení

Koncern Asmodee je oprávněn tyto Podmínky průběžně upravovat, a to aktualizací nebo revizí verze zveřejněné na Internetových stránkách s tím, že upravené Podmínky nabývají účinnosti k datu jejich zveřejnění.

Koncern Asmodee tyto Internetové stránky ovládá a provozuje ze svého sídla ve městě Guyancourt ve Francii.

Bude-li jakákoli část těchto Podmínek shledána nevykonatelnou, bude nevykonatelná část vykládána v souladu s platnými právními předpisy v nejširším možném rozsahu a ostatní ustanovení zůstanou v plném rozsahu platná a účinná.

Jakýkoli žalobní důvod týkající se těchto Internetových stránek musí Uživatel uplatnit do jednoho roku od vzniku nároku nebo žalobního důvodu, jinak bude promlčen.

Tyto Podmínky se řídí a vykládají podle právního řádu Francie s vyloučením kolizních norem. Pokud se právní předpisy Francie liší od závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele ve státě Uživatele, poskytneme Uživateli obdobnou ochranu.

© 2022 KONCERN ASMODEE. Veškerá práva vyhrazena. Veškerý obsah těchto Internetových stránek je chráněn ochrannými známkami, autorskými právy a jinými právy duševního vlastnictví